Certyfikacja VCC

Vocational Competence Certificate

Akademia Edukacyjna Partner Egzaminacyjny

Jesteśmy zarazem wykonawcą szkolenia jak i podmiotem certyfikującym.

Logistyk/spedytor

Logistyk/spedytor

Zawód logistyk-spedytor łączy w sobie dwie bardzo ważne profesje (logistyk i spedytor), które bazują w większości na wiedzy praktycznej. To właśnie w praktyce najczęściej powstają różne koncepcje usprawniania przepływu towarów w handlu i dystrybucji, które są potem wykorzystywane w innych dziedzinach zarządzania.

Obecnie polskie przedsiębiorstwa wprowadzają na masową skalę nowoczesne metody zarządzania logistycznego. Powstaje w związku z tym ogromne zapotrzebowanie na kadrę o kompetencjach umożliwiających kierowanie działami logistyki, transportu czy spedycji.Od logistyka wymaga się sprawnej organizacji procesu przepływu surowców i materiałów od źródeł ich powstawania, aż do końcowego odbiorcy. Po odpowiednim przeszkoleniu kandydat potrafi zarządzać tym procesem oraz kontrolować go i ciągle usprawniać tak, aby ostateczny odbiorca otrzymał potrzebny mu produkt właśnie wtedy, kiedy go potrzebuje, szybko i po możliwie najniższych kosztach.

Spedytor w swojej pracy zajmuje się organizowaniem transportu, zarządzaniem flotą, opracowywaniem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją wyładunku towarów lub załadunku. Sporządza umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia druki celne, organizuje odprawy celne towarów sprowadzanych z zagranicy lub wywożonych z kraju, organizuje wyładunek i załadunek towarów. Ponadto zna doskonale stronę popytową i podażową rynku usług logistycznych.

Obecnie logistycy i spedytorzy są niezbędni w niemal każdej dziedzinie gospodarki. Spedytor-logistyk może pracować jako specjalista ds. spedycji krajowej i międzynarodowej, referent spedycyjny, kierownik magazynu czy punktu ładunkowego, sprzedawca usług spedycyjnych, dyspozytor, organizator przewozów, specjalista ds. sprzedaży i prognozowania popytu, kierownik floty, specjalista ds. logistyki, kierownik działu spedycji itp.

Znajdują oni zatrudnienie w różnych przedsiębiorstwach, m.in. produkcyjnych, handlowych i usługowych w sferze zarządzania logistycznego oraz w firmach transportowych, spedycyjnych i firmach oferujących pakiety usług logistycznych. Znajomość logistyki pozwala na podjęcie pracy związanej z dystrybucją, zaopatrzeniem, przewozami i zapasami, a więc w dziedzinie, którą nazywamy zarządzaniem łańcuchem dostaw. Zapotrzebowanie na specjalistów logistyków zgłaszają tak firmy zagraniczne, jak i w coraz większym stopniu firmy polskie.

Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych

Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych

Moduł prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych został stworzony z myślą o osobach, które planują uzupełnić, podwyższyć bądź zaktualizować kwalifikacje zawodowe. Posiadacz certyfikatu VCC z zakresu rachunkowości i finansów powinien posiadać wiedzę i umiejętności ściśle powiązane z odzwierciedleniem sytuacji, zjawisk oraz procesów finansowych w podmiotach gospodarczych o różnorakiej formie własności, jak i w instytucjach finansowych w celu podejmowania decyzji gospodarczych. Do zadań pracownika zajmującego się prowadzeniem spraw rachunkowo-finansowych należy przede wszystkim prowadzenie ksiąg rachunkowych danego podmiotu, czyli księgowanie operacji finansowych w urządzeniach księgowych. Dodatkowymi zadaniami jakie wykonuje osoba będąca na tym stanowisku należy kontrola dokumentów finansowych pod względem rachunkowym, dokonywanie wyceny aktywów i pasywów zgodnie z zasadami przyjętymi przez dany podmiot, sporządzanie sprawozdań rachunkowych w tym wyniku finansowego. Taka osoba sporządza także deklarację oraz przechowuje dokumenty rachunkowe podmiotu.

VCC (Vocational Competence Certificate) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych.

System obejmuje obszary : przygotowania do nowego zawodu, uzupełnienia bądź aktualizacji kwalifikacji oraz zewnętrznej certyfikacji kompetencji.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI ABY UZGODNIĆ SZCZEGÓŁY PRZEPROWADZENIA CERTYFIKACJI

 

TOP