PRACODAWCO - prześlij wniosek!

Trwa nabór wniosków

o zorganizowanie 6-cio miesięcznego stażu

finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Projekt pt. "Inwestycja w kwalifikacje"

nr.RPPK.07.01.00-18-0087/18

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zdobycia zatrudnienia przez osoby bezrobotne objęte projektem dzięki zdobyciu doświadczenia zawodowego, zwiększeniu wiary we własne możliwości oraz zdobycie nowych kwalifikacji do dnia 31.03.2020r.

Rekrutacja trwa - ilość miejsc ograniczona. ZAPRASZAMY!

Postaw pierwsze kroki na nowej ścieżce kariery zawodowej! Ruszamy z naborem na BEZPŁATNE szkolenia i staże współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Wypełnij formularz i zacznij pracować w wymarzonym zawodzie.

Dla kogo jest przeznaczony projekt?

Projekt skierowany jest do kobiet bezrobotnych, w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkałych wg Kodeksu Cywilnego na terenie województwa podkarpackiego i należących, co najmniej do jednej z następujących grup:

 • osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • osoby bezrobotne wg definicji BAEL tz. osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności
 • Główny Program Wsparcia:

  Opracowanie Indywidualnego Planu Działania, w tym zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych

  Pośrednictwo pracy poprzez indywidualne wsparcie w zakresie uzyskania zatrudnienia i przygotowania dokumentów aplikacyjnych

  Szkolenia zawodowe wraz z uzyskaniem kwalifikacji realizowane będą zgodnia z zainteresowaniami i ścieżką rozwoju uczestnika projektu.

  Uczestnik projektu otrzymuje stypendium szkoleniowe.

  Staże / Praktyki zawodowe 6-cio miesięczne ukierunkowany na utrwalenie wiadomości zdobytych w trakcie szkolenia i zdobycia cennego doświadczenia.

  Uczestnik projektu otrzymuje stypendium stażowe.

  Towarzyszący Program Wsparcia:

  Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

  Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem w trakcie szkoleń.

  Noclegi dla osób z dalszych rejonów województwa.

  Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem w trakcie stażu/praktyki zawodowej.

  Zwrot kosztów dojazdu na staże/praktyki zawodowe.

  Zapisz się do projekt:

  Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami

  prześlij na adres: projekty@podkarpackafundacjarozwoju.pl, lub

  dostarcz za pośrednictwem pocztą na adres biura projektu: Podkarpacka Fundacja Rozwoju 36-001 Trzebownisko 928B, lub

  dostarcz osobiście do Biura Projektu w dni robocze w godz 9:00 - 14:00

  Rozeznanie rynku

  nr 01/PFR/2019

  Podkarpacka Fundacja Rozwoju, działając zgodnie z zasadą efektywnego gospodarowania finansami w ramach projektu pn. “Inwestycja w kwalifikacje” nr RPPK.07.01.00-18-0087/18, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy, prosi o przedstawienie cen na niżej wymienione usługi:

  1. PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA dla 6 uczestników projektu  (Prowadzenie spraw rachunkowo – finansowych)

  Zakres czasowy 108 h (12 dni szkoleniowych x 9 godz./dzień [45 min]:

  Miejsce szkolenia: Rzeszów

  Termin realizacji: 22.04.2019 – 09.06.2019

  ciąg dalszy w załączniku

  2. PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA dla 6 uczestników projektu  (Pracownik obsługi biurowej)

  Zakres czasowy: 98 h, tj. 11 dni szkoleniowych x 9h/dzień.

  Godzina szkoleniowa odpowiada 45 minutom godziny zegarowej.

  Miejsce szkolenia: Rzeszów

  Termin realizacji: 22.04.2019 – 09.06.2019

  ciąg dalszy w załączniku

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia 15.04.2019r.

  Skontaktuj się z opiekunem projektu

  Podkarpacka Fundacja Rozwoju Biuro Projektu

  36-001 Trzebownisko 928B

  +48 516 045 049; 534 963 333

  projekty@podkarpackafundacjarzwoju.pl

  TOP