Projekt pt. "Inwestycja w kwalifikacje"

nr.RPPK.07.01.00-18-0087/18

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zdobycia zatrudnienia przez osoby bezrobotne objęte projektem dzięki zdobyciu doświadczenia zawodowego, zwiększeniu wiary we własne możliwości oraz zdobycie nowych kwalifikacji do dnia 31.03.2020r.

Rekrutacja ZAKOŃCZONA

Postaw pierwsze kroki na nowej ścieżce kariery zawodowej! Ruszamy z naborem na BEZPŁATNE szkolenia i staże współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Wypełnij formularz i zacznij pracować w wymarzonym zawodzie.

Dla kogo jest przeznaczony projekt?

Projekt skierowany jest do kobiet bezrobotnych, w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkałych wg Kodeksu Cywilnego na terenie województwa podkarpackiego i należących, co najmniej do jednej z następujących grup:

 • osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • osoby bezrobotne wg definicji BAEL tz. osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności
 • Główny Program Wsparcia:

  Opracowanie Indywidualnego Planu Działania, w tym zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych

  Pośrednictwo pracy poprzez indywidualne wsparcie w zakresie uzyskania zatrudnienia i przygotowania dokumentów aplikacyjnych

  Szkolenia zawodowe wraz z uzyskaniem kwalifikacji realizowane będą zgodnia z zainteresowaniami i ścieżką rozwoju uczestnika projektu.

  Uczestnik projektu otrzymuje stypendium szkoleniowe.

  Staże / Praktyki zawodowe 6-cio miesięczne ukierunkowany na utrwalenie wiadomości zdobytych w trakcie szkolenia i zdobycia cennego doświadczenia.

  Uczestnik projektu otrzymuje stypendium stażowe.

  Towarzyszący Program Wsparcia:

  Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

  Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem w trakcie szkoleń.

  Noclegi dla osób z dalszych rejonów województwa.

  Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem w trakcie stażu/praktyki zawodowej.

  Zwrot kosztów dojazdu na staże/praktyki zawodowe.

  Dokumenty Rekrutacyjne

  Zapisz się do projekt:

  Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami

  prześlij na adres: projekty@podkarpackafundacjarozwoju.pl, lub

  dostarcz za pośrednictwem pocztą na adres biura projektu: Podkarpacka Fundacja Rozwoju 36-001 Trzebownisko 928B, lub

  dostarcz osobiście do Biura Projektu w dni robocze w godz 9:00 - 14:00

  Rozeznanie rynku

  nr 01/PFR/2019

  Podkarpacka Fundacja Rozwoju, działając zgodnie z zasadą efektywnego gospodarowania finansami w ramach projektu pn. “Inwestycja w kwalifikacje” nr RPPK.07.01.00-18-0087/18, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy, prosi o przedstawienie cen na niżej wymienione usługi:

  1. PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA dla 6 uczestników projektu  (Prowadzenie spraw rachunkowo – finansowych)

  Zakres czasowy 108 h (12 dni szkoleniowych x 9 godz./dzień [45 min]:

  Miejsce szkolenia: Rzeszów

  Termin realizacji: 22.04.2019 – 09.06.2019

  ciąg dalszy w załączniku

  2. PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA dla 6 uczestników projektu  (Pracownik obsługi biurowej)

  Zakres czasowy: 98 h, tj. 11 dni szkoleniowych x 9h/dzień.

  Godzina szkoleniowa odpowiada 45 minutom godziny zegarowej.

  Miejsce szkolenia: Rzeszów

  Termin realizacji: 22.04.2019 – 09.06.2019

  ciąg dalszy w załączniku

  Prosimy o przesłanie oferty do dnia 15.04.2019r.

  Skontaktuj się z opiekunem projektu

  Podkarpacka Fundacja Rozwoju Biuro Projektu

  36-001 Trzebownisko 928B

  +48 516 045 049; 534 963 333

  projekty@podkarpackafundacjarzwoju.pl

  TOP